Elektron söwda sahypasyny wagyz etmek meselesinde ýatda saklamaly möhüm zat - Semalt tarapyndan peýdaly maslahatlarÖň bilşiňiz ýaly, bütin dünýäde ýaýran pandemiýa sebäpli elektron söwda adatdan daşary bir ölçege eýe boldy. Bu, has gowy öwrüliş tizligini gazanmak niýeti bilen gündelik dükanlaryň açylýandygyny aňladýar. Bularyň hemmesini göz öňünde tutup, bäsleşigiň gaty uludygy bilen razylaşmagyňyzy haýyş edýärin. Şonuň üçin sahypaňyzyň mahabaty bilen oýnamazlyk möhümdir. Zerur endikleriňiz ýok bolsa, maýa goýumyňyzy ýitirmek howpy bilen gyzyklanmaň. Diňe sahypaňyzy an-a tabşyryň SEO gullugy gaty gysga wagtyň içinde has gowy öwrüliş tizligini almak üçin Semalt ýaly.

Şeýle-de bolsa, elektron söwda sahypasyny mahabatlandyrmakda göz öňünde tutmaly dürli parametrleri bilmeli, hatda bir edara tabşyrmak isleseňizem.

Şeýlelik bilen, bu makalada elektron söwda sahypasyny mahabatlandyranyňyzda nämäni ýatda saklamalydygyňyzy açmaga çagyrýaryn.

Elektron söwda saýtlaryny mahabatlandyrmakda möhüm bellik

Elektron söwda saýtlaryny mahabatlandyrmak, bu sahypalaryň çylşyrymlylygy we dürli önümler barada maglumatlary almagyň usuly sebäpli mahabat berijä birnäçe üýtgeşik kynçylyklary hödürleýär. Mundan başga-da, soňky iki ýylda howpsuzlygy berkitmek, tizligi ýokarlandyrmak, ykjam utgaşyklyk we Google-yň öňünde sahypanyň umumy ygtybarlylygy üçin möhüm ähmiýete eýe boldy.

Şuny ýatda saklap, elektron söwda sahypaňyzy mahabatlandyranyňyzda göz öňünde tutmaly esasy parametrleri öwrenmek üçin bilelikde gideliň.

Ilki bilen nämä üns bermeli: açar söz gözleg

Elektron söwda sahypalarynyň köpüsinde ýüzlerçe we hatda müňlerçe sahypa bar bolansoň, açar söz gözlegleri mümkin däl ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin iň möhüm zatlaryň biri kategoriýalary we hatda aýratyn önümleri ileri tutmakdyr.

Içege duýgusyna esaslanmak we biziň üçin iň möhüm ýaly görünýän önümlere esaslanýan açar sözleri saýlamak gaty özüne çekiji bolsa-da, käwagt tersini etmeli we dürli kategoriýalardaky ýaly umumy açar sözlerden başlamaly. Şeýle hem, hemaýatkärlik edýän mahabat däl bolsaňyz we Google-yň açar söz meýilleşdirijisi size ähli maglumatlary bermeýän bolsa, bäsdeşlik derejäňizi has gowy bahalandyryp biljek SEMrush ýaly daşarky gurallary ulanmak iň gowusydyr.

Degişli açar sözleri tapmagyň ýene bir usuly, bäsdeşleriň sahypalaryny barlamak we esasy sahypalarynda haýsy açar sözleri ulanýandyklaryny görmekdir.

Meta bellikleri we içerki atlar

Öňe gitmek isleýän esasy açar sözlerimiziň sanawy bolansoň, meta bellikleriniň üstünde işlemegiň wagty geldi, iň bolmanda baş sahypa derejesinde el bilen girizmek isleýänlerimiz, iň möhüm kategoriýalar we ş.m. Meta bellikleri (Ady/Ady we beýany) we her sahypadaky içerki atlar açar sözleri öz içine almalydyr, ýöne birneme üýtgeşik üýtgeşiklikler, hatda sinonimler ýa-da birmeňzeş (mekdep sumkalary/sumka). Häzirki wagtda Google umumy sözleriň arasynda dogry baglanyşyk gurmak üçin öňküsinden has gowy ukyply.

Her niçigem bolsa, bellikler robot tarapyndan ýazylan ýaly görünmeli däldir, sebäbi ahyrynda gözlegçiniň netijeler sahypasynda görýän zady we maksadymyz ony ýerine sahypamyza girmäge ynandyrmak. Bu, esasanam ulgamyň döredýän awtomatiki bellikleri üçin has dogrydyr. Mysal üçin: Adyň belliginde önümiň ady (boş ýer bar bolsa kategoriýa) we dükanyň ady bolup biler, Düşündiriş belliginde bolsa islendik herekete çagyryş bolup biler (iň arzan bahany, mugt eltip bermegi we ş.m.).

Mazmuny dogry ulanyň

Elektron söwda saýtlaryndaky iň uly kynçylyklaryň biri, adatça önümleriň şekillerine ep-esli bil baglaýan sahypanyň wizual dizaýnyny bozmazlyk üçin mazmuna we esasanam tekst mazmunyna nädip bagly bolmaly. Gynansagam, neşirýatçylaryň köpüsi dizaýnerleriň buýruklaryna boýun egýärler we tekst üçin ýer galdyrmaýarlar, bu bolsa sahypany soň tanatmakda kynçylyk döredýär.

Hawa, ylalaşyklar edilmeli we iň bolmanda kategoriýa sahypalarynda we önüm sahypalarynda tekst mazmunyna bagyşlanan giňişlik bolmaly. Mysal üçin, kategoriýa sahypasynda degişli bellikleri ulanyp mazmuny köpeltmekden saklanmak şerti bilen dürli önümleriň ýokarsynda we aşagynda käbir tekst goşup bilersiňiz.

Önümler sahypasynda ekrany iki bölege bölmek bolar: aşakda görünýän tehniki aýratynlyklar (hökmany suratda hökmany suratda möhüm däl) bilen surat we gapdal beýany. Amazon muny gaty gowy edýär we sahypalaryny gözden geçirmek üçin birnäçe minut sarp etmeli.

Elbetde, bu mazmunyň köpüsi diňe öndürijiler ýa-da üpjün edijiler tarapyndan berilýän maglumatlara esaslanman, asyl bolmaly. Galyberse-de, şol bir beýany ulanýan onlarça sahypa bar ... Sahypalaryň köpüsi üçin asyl mazmuny ýazyp bilmeýän bolsaňyz, açar sözler bilen edişiňiz ýaly özüňizi ileri tutuň.

Goşmaça mazmun meýdanlary we içerki baglanyşyklar

Sahypada henizem mazmunyň ýokdugyny duýsaňyz, belli bir kategoriýalara ýa-da önümlere hökmany bolmadyk goşmaça mazmun sahypalaryny döredip bilersiňiz. Mysal üçin, blog, "näme täzelik" sahypasy, umumy soraglar, dükan hakda ulanyjynyň görkezmeleri we ş.m. Bu sahypalardan sahypadaky beýleki sahypalara içerki baglanyşyk döredip we olary güýçlendirip bilersiňiz.

Tehniki derejede goşa mazmun bilen işlemek

Tehniki derejede dublikat mazmun bilen iş salyşmak, pikir edişiňizden has aňsat. Mysal üçin, birnäçe reňkde ýa-da ululykda belli bir önümiňiz bar bolsa, serflere önüm sahypasynda özüne laýyk gelýän wersiýany saýlamaga we birnäçe dublikat sahypa döretmezlige rugsat berip bilersiňiz (ýene-de Amazon ajaýyp mysaldyr).

Kategoriýa sahypalarynda sahypalary degişli bellikler bilen bölmegi unutmaň (bu adatça serferler üçin iň amatly usuldyr).

Netijede, Google-da sahypanyň asyl nusgasyny görkezýän köpeltmek üçin ýörite bellik bar. Bu bellige Canonical diýilýär. Mazmuny dolandyryş ulgamyňyz ony goldamaýan bolsa, Google-a gözleg konsolyny dolandyryş guralynyň üsti bilen sahypa salgysyndaky käbir parametrleri äsgermezlik edip bilersiňiz.

Surat optimizasiýasy

Suratlary seresaplylyk bilen ulanmak hem möhümdir: Ilki bilen, suratlaryňyzy bolşy ýaly ýüklemäň: olary özüňize amatly görnüşde kesiň we ululygyny azaltmak üçin hasam optimizirläň (bolsun bu PNG faýly ýa-da JPG). Dürli hyzmatlar diňe kesmek ýa-da optimizasiýa edýär, käbir pluginler ikisini hem edýär (meselem, Smush Image Compression).

Şol bir sahypada köp meňzeş suratlaryňyz bolmasa we açar söz gysyşyny döretmek islemeseňiz, ýüklän her suratyňyz üçin düşündiriş belligini ulanmak möhümdir. Bu ýagdaýda beýany diwersifikasiýa ediň ýa-da iň özüne çekiji suratlary saýlaň.

Öwrüliş nyrhlary we ulanylyş aňsatlygy nukdaýnazaryndan, şekilleriň önümleri dürli tarapdan görkezýändigine we hemmesiniň hiliniň bardygyna göz ýetiriň. Galyberse-de, sahypaňyzyň ikinji el önümleriniň ýygyndysyna meňzemegini islemeýärsiňiz ...

Tizlik we ykjam sazlaşyk

Häzirki wagtda olaryň hiç birini hem äsgermezlik edip bolmaz - köp ýerlerde syýahatçylaryň köpüsi saýta ilkinji gezek mobil arkaly geler we saparynyň üstünlikleri, beýleki zatlar bilen bir hatarda, adatça haýal boljak ýük tizligine täsir eder. kompýuterden has köp smartfonda.

Tizligi ýokarlandyrmak üçin käbir nokatlar:
  • Gereksiz pluginleri we modelleri aýyryň ýa-da öçüriň.
  • 100kb-dan kiçi suratlar üçin maksat.
  • Daşarky hyzmat skriptlerini azaldyň.
  • Üýtgemeýän köp statiki sahypaňyz bar bolsa, serweriň işlemeli sahypalarynyň sanyny azaltmak we serferiň brauzerine görkezmeler bermek üçin keş keşplerini ýa-da başga usullary ulanyň.
Sahypa henizem aýratyn talap edilýän bolsa we mundan beýläk ösüş wagty ýok bolsa, wirtual serwerde saklamagy göz öňünde tutuň, wagtyň 99% -ine wada berlen ähli çeşmeleri aljakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.

Jübi sazlaşyklylygy barada: Sahypany ykjam dizaýn edeniňizde ýa-da şablon saýlanyňyzda, serferiň möhüm böleklere ýetmek üçin kän aýlanmaly däldigine üns beriň. Şeýle hem, aýratyn ykjam saýt döretmäge synanyşmaň. Häzirki wagtda bu has az ýaýran we web sahypalaryny ilkinji nobatda ykjam (Mobile-First Indexing) laýyklykda işleýän Google täzelenmesinden soň, sahypalaryň arasyndaky laýyk gelmezlik size zyýan berip biler.

Howpsuzlyk

Sahypaňyzyň doly ygtybarlydygyna göz ýetiriň we diňe satyn alnan wagtyňyz däl, Google soňky ýyllarda bu meselä ünsi çekdi. Häzirki wagtda serwerler üçin ýa-da programma üpjünçiligi derejesinde (mazmun dolandyryş ulgamyňyza baglylykda) firewall çözgütleri bar. Dolandyryş ugurlary üçin berk parollaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň we ulgam serfleriň parollaryny şifrleýär we olary bolşy ýaly saklamaýar ...

Şeýle hem, SEO-a garamazdan, gözlegçileriňiz sahypanyň howpsuzdygyny, haýsy howpsuzlyk standartlaryny goldaýandygyny we haýsy töleg serişdeleriniň ulanylyp bilinjekdigini görmelidirler.

Ygtyýarlylyk we ygtybarlylyk

Sahypaňyzyň diňe satyn alnan wagty däl-de, doly ygtybarlydygyna göz ýetiriň - Google soňky ýyllarda muny aýratyn nygtap gelýär. Häzirki wagtda serwerler üçin ýa-da programma üpjünçiligi derejesinde (mazmun dolandyryş ulgamyňyza baglylykda) firewall çözgütleri bar. Dolandyryş ugurlary üçin berk parollaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň we ulgam serfleriň parollaryny şifrleýär we olary bolşy ýaly saklamaýar ...

Şeýle hem, SEO-a garamazdan, gözlegçileriňiz sahypanyň howpsuzdygyny, haýsy howpsuzlyk standartlaryny goldaýandygyny we haýsy töleg serişdeleriniň ulanylyp bilinjekdigini görmelidirler.

Netijede

Netijä geldik we gollanmanyň bu böleginde elektron söwda sahypasyny mahabatlandyranyňyzda nämäni ýatda saklamalydygy barada jikme-jik gürleşendigimizi bellemelidiris. Şonuň üçin bu makalada aýdylanlaryň hemmesine üns berersiňiz diýip umyt edýärin.

Waysollary bölmezden ozal size iň soňky maslahaty bermäge rugsat ediň:

Elektron söwdada bolsun ýa-da onlaýn işewürligiň beýleki parametrlerinde bolsun, gowy netije almak üçin hemme zady etmek islemeýär. Gowy netije almak üçin beýleki parametrlere jemlenip bilmek üçin sahypaňyzyň tehniki ugurlaryny ökde hünärmenlere goýuň.

Web sahypasyny mahabatlandyrmak ugrundaky bilimleriňiz bäsdeşleriňize garşy durmak üçin ýeterlik bolmasa, zatlar bilen gyzyklanmaga synanyşmaň.

Siziň etmeli zadyňyz ýönekeý SEO agentligine ýüz tutuň ýaly Semalt. “Semalt” -yň hünärmenleri bilen, elektron söwda SEO hyzmaty sebäpli bäsdeşleriňiz bilen ýüzbe-ýüz bolup, olaryň arasynda iň gowy ýeri alyp bilersiňiz. Bu meselä göz aýlamaga çagyrýaryn elektron söwda SEO hyzmaty elektron söwda sahypaňyz üçin gowy abraýy döretmäge nähili kömek edip biljekdigine has gowy düşünmek.

mass gmail